03 października 2020

Python od zera część 2 - proste typy danych


Wstęp czyli na czym polega programowanie ?

Ogólnie można powiedzieć, że programowanie polega na rozwiązywaniu problemów za pomocą komputera. Aby ułatwić pisanie programów komputerowych powstały języki programowania takie jak Python mające na celu ułatwienia programowania 😃. Programując głównie wykonujemy takie czynności jak:

 • przypisania ➜ zapisujemy dane różnego typu do zmiennych
 • operacje arytmetyczne ➜ musimy coś policzyć za pomocą komputera
 • operacje logiczne ➜ jeśli dane warunki są spełnione lub nie, wykonujemy kolejne operacje arytmetyczne/logiczne/przypisania
 • pętle ➜ używamy aby wykonywać wiele razy te same operacje
 • deklarowanie funkcji ➜ nadanie kontekstu operacjom w celu późnieszego wywołania
 • deklarowanie klas ➜ własnych typów danych
 • wywołania ➜ wywołanie funkcji / metody na obiekcie

Podstawowe (prymitywne) typy danych

Aby sprawnie opanować podstawy programowania, musimy zapoznać się z podstawowymi typami danych. Tak naprawdę wszystkie dane na jakich operujemy w programie mają swój typ. Typ ma pomóc zrozumieć czym jest dany obiekt i co reprezentuje. Na szczęście implementację większości typów podstawowych mamy dostępną jako globalnie. W celu zapoznania się z nimi wystarczy python interactive terminal, oraz dwie funkcje: print(wypisywanie danych na ekran) oraz type(sprawdzenie typu obiektu).
Uruchamiamy python:

> python
Python 3.8.5 (tags/v3.8.5:580fbb0, Jul 20 2020, 15:43:08) [MSC v.1926 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

bool

Typ danych reprezentujący prawda/fałsz ma tylko dwie wartości: True oraz False. Używany w operacjach logicznych.

>>> type(True)
<class 'bool'>
>>> type(False)
<class 'bool'>
>>> print(True)
True
>>> print(False)
False
>>> print(True == True)
True
>>> print(True == False)
False
>>> print(False == False)
True

int

Typ danych reprezentujący liczby całkowite. Jego główny cel to operacje arytmetyczne.

>>> type(10)
<class 'int'>
>>> print(10)
10
>>> print(10 + 10)
20
>>> print(10 - 9)
1
>>> print(10 / 2)
5.0

🤖Fun fact🤖
Aby zwiększyć czytelność większych liczb możemy używać _

>>> print(10_000_000)
10000000
>>> print(10_000_000 == 10000000)
True
>>> print(10_000 != 5_000) 
True

Opertory ==, oraz != to logiczne porównanie obiektów. Możemy dzięki sprawdzić czy dwa obiekty są identyczne, lub odwrotnie.

float

Typ danych reprezentujący liczby zmiennoprzecinkowe. Podobnie jak int jest używany we wszelkiego rodzaju objiczeniach

>>> type(5.51)
<class 'float'>
>>> print(5.5 + 5.50)
11.0
>>> print(10.01 - 10.00)
0.009999999999999787

Operacje na float'ach potrafią sprawiać problemy, ale o tym innym razem 😉

str

String czyli strumień / łańcuch znaków. Najbardziej zaawansowany z prymitywnych typów danych. Możemy je dodawać, kroić, szukać znaków, zastępować, formatować ect. Więcej na temat string'ów i operacji na nich możesz poczytać tu ➜ python string fun.
Typ danych reprezentuje ciąg znaków powszechnie uznawanych za człowieka jako czytelne 👽
Stringi opakowujemy w quote'y (pojedyncze ' lub podwójne ")

>>> type("jimmy")
<class 'str'>
>>> print("jimmy")
jimmy
>>> print("jimmy" + "choo")
jimmychoo

None

Szczególny typ danych reprezentujący nic. Ma swoje zastosowanie w większości popularnych języków programowania. W pythonie jest to poprostu None. Najszczęściej stosowany w celu sprawdzenia czy dany obiekt instnieje lub nie 👀

>>> type(None)
<class 'NoneType'>
>>> print("jimmy" == None)
False
>>> print(None == None)
True

Przypisania - zmienne

Powyższe przykłady obrazowały działanie podstawowych typów danych bez przypisań. Interpreter Pythona wywoływał instrukcje, po czym dane zostały utracone.
W większości przypadków nie chcemy tego ponieważ:

 • Nasz program przeważnie jest bardziej złożony niż dodawanie dwóch liczb 🧠
 • Chcieli byśmy móc dalej użyć wyniku wywołania jakiś instrukcji (np. dodawania)
 • Chcieli byśmy aby nasz program był bardziej czytelny, oraz operacje w nim wykonywane nabrały więcej kontekstu (fajnie wiedzieć co program robi po przeczytaniu kodu 🖖 👌)

Na szczęście mamy do dyspozycji taki mechanizm jak przypisania. Tak naprawdę to definiowanie zmiennych, lub nadpisywanie ich zawartości. Przypisania wykonujemy używając znaku = czyli np:

>>> name = 'jimmy'
>>> print(name)
jimmy
>>> type(name)
<class 'str'>
>>> print('jimmy' == name)
True
>>> print('Jimmy' == name)
False

W ten sposób w zmiennej name zapisaliśmy typ danych str o wartości jimmy. Python jest na tyle "mądry", że sam rozpoznaje typ danych jaki przypisujemy do zmiennej, w tym wypadku str.

Mając dane w zmiennej, możemy się do niej odnosić po nazwie jaką jej nadaliśmy. Możemy ją także modyfikować, a nawet zmienić jej typ na inny.

>>> name = 'choo'
>>> print(name)
choo
>>> print(name == 'jimmy')
False
>>> name = 5
>>> type(name)
<class 'int'>

Pro Tip☝️
Po zadeklarowaniu zmiennej w określonym typie, lepiej nie nadpisywać jej innym typem (jak w przykładzie wyżej). Kod traci czytelność i kontekst. Może to być źródłem wielu problemów przy bardziej skomplikowanym programie. Jak przekonasz się w przyszłości programy komputerowe bardzo szybko stają się skomplikowane 😒. Jak widać na powyższym przykładzie name = 5 nie jest zbyt czytelne, lepiej unikać takich praktyk i zrobić nową zmienną np:

>>> age = 5

Praktyczne zastosowanie zmiennych

Załóżmy, że chciałbym wykonać jakieś bardziej zaawansowane obliczenia. Zmienne mogą mi w tym pomóc.

>>> my_sum = 10_321 + 13_654
>>> my_multiplier = 5
>>> my_result = my_sum * my_multiplier
>>> print(my_result)
119875

Zadeklarowałem trzy zmienne i mogę nimi "sterować".

>>> my_multiplier = 55
>>> my_result = my_sum * my_multiplier
>>> print(my_result)
1318625

Dopóki nie wyłączę interactive terminal'a mogę używać moich zmiennych do woli 👌 😎.

Konwencja

W Pythonie zmienne zawsze definiujemy z małej litery. Jeśli nazwa zmiennej składa się z kilku wyrazów to separujemy je lodash'em czyli _ np:

full_name = 'jimmy choo'
email_address = 'jimmy@choo.io' 

Zmienne uznawane za stałe czyli nie zamierzamy zmieniać ich wartości w przyszłości definiujemy WIELKIMI LITERAMI np:

IM_NOT_GONNA_CHANGE_EVER = 'never_ever :)'

Jeśli dobrnąłeś do końca, to śmiało możesz przejść dalej 🤖

>>> exit()

➜ Python od zera pt3 - instrukcje warunkowe i pętle